Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Ο ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ο ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Αντιαιρετική μελέτη 
υπό του ερευνητού - συγγραφέως 
κ. Σαλταούρα Χρήστου.

* * * 

            Σκοπός τους παρόντος άρθρου είναι η διαφώτιση των Χριστιανών και η στηλίτευση  ανεδαφικών απόψεων του Ν. Μαυρομάγουλου σχετικά με την Αγία Γραφή. 

Ο κύριος Μαυρομάγουλος κατατρύχεται από μεγάλο εγωϊσμό, ο οποίος τον οδηγεί στο να ηγείται στον Ελλαδικό χώρο της Αιρέσεως της Εξελικτικής Δημιουργίας. Για την φοβερή αυτή αιρετική δοξασία αναφερθήκαμε σε άλλες μελέτες μας εκτενώς. 

Ο κύριος Μαυρομάγουλος θεωρεί εν τη πλάνη του ότι αυτός κατανοεί καλύτερα από τους άλλους την Αγία Γραφή. Θεωρεί ότι την καταλαβαίνει καλύτερα και από τους Αγίους Πατέρας ! 

Παρουσιάζεται  ως ερμηνευτική αυθεντία ενώ είναι απρόσεχτος σε αυτά που κατά καιρούς γράφει. 

Μέσω της προωθήσεως στην Ελλάδα της αίρεσης της Εξελικτικής Δημιουργίας και της σύμπηξης ομάδος αποδεχομένης την κακοδοξία αυτή, θεωρώ ότι προσπαθεί να ικανοποιήσει την αρχομανία του.
            
Παραθέτω δείγμα της ασεβούς συμπεριφοράς του αρχομανούς και αιρετικού  Μαυρομάγουλου προς την Αγία Γραφή 

(Οι υπογραμμίσεις δικές μου):

«Για παράδειγμα, ο Λουκάς αναφέρει μια φράση του Χριστού από την "επί του όρους ομιλία", ως εξής: "μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού" (Λουκάς 6/ς: 20). Αντιθέτως ο Ματθαίος την αναφέρει ως εξής: "μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών" (Ματθαίος 5/ε: 3)

Όπως μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, άλλο είναι "οι πτωχοί", και άλλο "οι πτωχοί το πνεύματι". Και έστω και αν ισχύουν και οι δύο αυτές φράσεις για τη Χριστιανική πίστη,δεν είπε ο Χριστός και τα δύο. Ένα από τα δύο είπε. Τι ακριβώς είπε; Είναι σαφές ότι τα λόγια του, μεταφέρθηκαν διαφορετικά, από τον έναν εκ των δύο Ευαγγελιστών! Γιατί εδώ, μεσολάβησε η προσωπική κατανόηση του μεταφέροντος τον λόγο του Χριστού, και η μνήμη του.» 
(Από την μελέτη του Ν. Μαυρομάγουλου 
«Είναι η Αγία Γραφή αλάθητη;» 
που ατυχώς δημοσιεύεται από την ΟΟΔΕ).
            
Αυτός είναι ο μέγας ερμηνευτής της Βίβλου ! 
Ο κύριος Μαυρομάγουλος ! 
Θαυμάστε έπαρση  και φρίξτε με την ερμηνευτική ρηχότητα του ανδρός!

ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΟΠΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΥ.

1)    «ο Λουκάς αναφέρει μια φράση του Χριστού από την "επί του όρους ομιλία", ως εξής: "μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού" (Λουκάς 6/ς: 20).»
Ο Μαυρομάγουλος εκτοξεύει ένα πελώριο ψεύδος. Ισχυρίζεται ότι η φράση του Χριστού "μακάριοι οι πτωχοί, ότι υμετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού" (Λουκάς 6: 20) , ότι δήθεν ο Χριστός την είπε στην ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ !!! Ουδέν ψευδέστερον ! Την φράση αυτή ο Ιησούς την είπε σε ομιλία του σε πεδιάδα όχι στην επί του όρους ομιλία του…

« ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ.
 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε,  Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον,  Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν,  ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,  καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,  καὶ οἱ ὀχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ ἐθεραπεύοντο·  καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.  Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε·μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.» Λουκάς 6: 12-20

Ο Λουκάς δεν αντιφάσκει προς τον Ματθαίο απλώς αναφέρεται σε άλλη ομιλία του Ιησού. 
Ο Λουκάς αναφέρεται σε ομιλία του Χριστού όταν Αυτός «καταβὰς (από του όρους)… ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ». Ο Ματθαίος από την άλλη αναφέρεται στην λεγόμενη Επί του Όρους ομιλία  του Χριστού όταν Αυτός– «Ιδών δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,  καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων· μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
Ματθαίος 5:1-3

Έχουμε λοιπόν ΔΥΟ ομιλίες του Ιησού. Την φράση «μακάριοι οἱ πτωχοί» την είπε στην ομιλία του στην πεδιάδα. Και την φράση «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» την είπε στην ομιλία του στο όρος. Επιπλέον απόδειξη ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ομιλίες είναι και το γεγονός ότι ο Λουκάς αναφέρει διαφορετικό αριθμό μακαρισμών από τον Ματθαίο.

2)    «δεν είπε ο Χριστός και τα δύο. Ένα από τα δύο είπε» ! Λάθος Μαυρομάγουλε ο Ιησούς είπε και τα δύο. Ταπεινώσου εμπρός στην Γραφή επιτέλους.

3)    «Είναι σαφές ότι τα λόγια του, μεταφέρθηκαν διαφορετικά, από τον έναν εκ των δύο Ευαγγελιστών» ! Το μόνο σαφές είναι Μαυρομάγουλε ότι έχεις μεγάλη έπαρση….. Δεν ντρέπεσαι καθόλου να αφήνεις υπόνοιες ότι κάποιος από τους Ευαγγελιστές μετέφερε διαφορετικά τα λόγια του Κυρίου; Νομίζεις ότι οι Ευαγγελιστές είναι σαν εσένα διαστροφείς των θείων λόγων ; Νομίζεις ότι όπως ισχυρίζεσαι ότι ο Πρωτόπλαστος Αδάμ είχε γονείς (!!!) έτσι θα πείσεις ότι τα Ευαγγέλια έχουν δήθεν λάθη τα οποία εσύ ανακαλύπτεις ;

4)    «μεσολάβησε η προσωπική κατανόηση του μεταφέροντος τον λόγο του Χριστού, και η μνήμη του.» Ξεχνάς Μαυρομάγουλε ότι μεσολάβησε και κάτι ΑΛΛΟ : « ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν» Ιωάννης 14:26.
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΥ…

Στο ίδιο κείμενο του ο κύριος Μαυρομάγουλος ανακαλύπτει όπως ισχυρίζεται και άλλο λάθος της Γραφής !

Γράφει ο Μαυρομάγουλος :  

«Γράφει ο Ματθαίος στο 27/κζ: 9: "Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος: Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από υιών Ισραήλ"
Λοιπόν, ψάξτε όσο θέλετε τον Ιερεμία. Αυτό το εδάφιο δεν θα το βρείτε! Και ας γράφει ο Ματθαίος ότι το λέει ο Ιερεμίας. Πού είναι αυτό το εδάφιο; Βρίσκεται στον προφήτη Ζαχαρία! Γράφει ο Ζαχαρίας:
"και ερώ προς αυτούς: Ει καλόν ενώπιον υμών εστι, δότε στήσαντες τον μισθόν μου ή απείπασθε· και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργυρούς" (Ζαχαρίας 11/ια: 12).
Είναι προφανές εδώ, ότι ο Ματθαίος έγραψε από μνήμης την προφητεία, και έκανε λάθος! Νόμιζε ότι την είχε διαβάσει στον Ιερεμία, αλλά την είχε διαβάσει στον Ζαχαρία!»
Κατάλαβες αγαπητέ αναγνώστη ; Ενώ ο Ματθαίος αναφέρεται στο ΡΗΘΕΝ (αυτό που έχει ειπωθεί – όχι απαραίτητα γραπτώς) του Προφήτου Ιερεμία ο Μαυρομάγουλος θεωρεί ότι ο Ματθαίος μπερδεύτηκε με την ΓΡΑΠΤΗ φράση του Ζαχαρία που όμως είναι διαφορετική από την αναφερόμενη ΡΗΣΗ του Ιερεμία!

Ευτυχώς ο Ζαχαρίας δεν ανέφερε τίποτα σχετικό με «Ναζωραίο» στο ΚΕΙΜΕΝΟ του, 
διότι ο πολύς κύριος Μαυρομάγουλος
διαβάζοντας το εδάφιο 

« καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται» Ματθαίος 2:23 θα ανακάλυπτε νέα ανακρίβεια του Ευαγγελιστού…!
____

ΠΗΓΗ:http://antiairetikos-vs-exeldim.blogspot.gr/2013/09/blog-post_22.html